Target group


Konstantin Koptyaev Olga Baranova Fedor Penteshin
Svetlana Shalaeva Alexandr Krukovsky Irina Nosenko
Sergey Losich (to the left), Kyrill Zina Selivanovskaya Ellena Zaskalko
Konstantin Ustinov Oksana Shvedova(to the left), Alena Sevun Anton Korablev
Vadim Pavlov Evgeney Sidorov Sergey Ivanov
   
Alexey Shilov    
To the Main page